Course reserves for གླུ༌གཞས༌དང༌སྙན༌ཆ༌དང༌པ། glu gzhas dang snyan cha dang paLUZ 201

  1. Department: BDCS
  2. Course number: LUZ 201
  3. Section: Second Year
  4. Instructors:
    • Sherub Tenzin
  5. Notes: ཉེ་མཁོའི་ལྷག་དེབ།
Courses
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 Available
འབྲུག༌གི༌ཡིག༌རིགས༌འབྲི༌ཐངས། རྣམ༌རྒྱལ༌དབང༌ཕྱུག Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 WAN Available
འབྲུག༌གི༌ཡིག༌རིགས༌འབྲི༌ཐངས། རྣམ༌རྒྱལ༌དབང༌ཕྱུག Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 WAN Available
འབྲུག༌གི༌ཡིག༌རིགས༌འབྲི༌ཐངས། རྣམ༌རྒྱལ༌དབང༌ཕྱུག Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 WAN Available
འབྲུག༌གི༌ཡིག༌རིགས༌འབྲི༌ཐངས། རྣམ༌རྒྱལ༌དབང༌ཕྱུག Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 WAN Available
འབྲུག༌གི༌ཡིག༌རིགས༌འབྲི༌ཐངས། རྣམ༌རྒྱལ༌དབང༌ཕྱུག Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction REF 895.46 WAN Available
འབྲུག༌གི༌ཡིག༌རིགས༌འབྲི༌ཐངས། རྣམ༌རྒྱལ༌དབང༌ཕྱུག Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction REF 895.46 WAN Available
འབྲུག༌གི༌ཡིག༌རིགས༌འབྲི༌ཐངས། རྣམ༌རྒྱལ༌དབང༌ཕྱུག Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 WAN Available
འབྲུག༌གི༌ཡིག༌རིགས༌འབྲི༌ཐངས། རྣམ༌རྒྱལ༌དབང༌ཕྱུག Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 WAN Available
འབྲུག༌གི༌ཡིག༌རིགས༌འབྲི༌ཐངས། རྣམ༌རྒྱལ༌དབང༌ཕྱུག Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 WAN Available
འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐ྄ར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction ༩༨༤ཧ༤༦DDC Available
འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐ྄ར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction ༩༨༤ཧ༤༦DDC Available
འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐ྄ར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction ༩༨༤ཧ༤༦DDC Available
འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐ྄ར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction ༩༨༤ཧ༤༦DDC Available
འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐ྄ར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction ༩༨༤ཧ༤༦DDC Available
འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐ྄ར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction ༩༨༤ཧ༤༦DDC Available
འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐ྄ར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction ༩༨༤ཧ༤༦DDC Available
འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐ྄ར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction ༩༨༤ཧ༤༦DDC Available
འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐ྄ར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction ༩༨༤ཧ༤༦DDC Available
འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐ྄ར་རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction ༩༨༤ཧ༤༦DDC Checked out 03/04/2023
རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག། ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 THI Lost and Paid For
རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག། ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 THI Available
རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག། ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 THI Available
རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག། ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 THI Available
རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག། ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 THI Available
རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག། ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 THI Available
རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག། ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 THI Available
རྫོང༌ཁའི༌ཡིག༌འགྲུལ༌ཕྱོགས༌བསྡེབས། ཀུན༌ལེགས༌རྣམ༌རྒྱལ། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 NAM Available
རྫོང༌ཁའི༌ཡིག༌འགྲུལ༌ཕྱོགས༌བསྡེབས། ཀུན༌ལེགས༌རྣམ༌རྒྱལ། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 NAM Available
རྫོང༌ཁའི༌ཡིག༌འགྲུལ༌ཕྱོགས༌བསྡེབས། ཀུན༌ལེགས༌རྣམ༌རྒྱལ། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 NAM Available
རྫོང༌ཁའི༌ཡིག༌འགྲུལ༌ཕྱོགས༌བསྡེབས། ཀུན༌ལེགས༌རྣམ༌རྒྱལ། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 NAM Available
རྫོང༌ཁའི༌ཡིག༌འགྲུལ༌ཕྱོགས༌བསྡེབས། ཀུན༌ལེགས༌རྣམ༌རྒྱལ། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 NAM Available
རྫོང༌ཁའི༌ཡིག༌འགྲུལ༌ཕྱོགས༌བསྡེབས། ཀུན༌ལེགས༌རྣམ༌རྒྱལ། Reference Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 NAM Available
རྫོང༌ཁའི༌ཡིག༌འགྲུལ༌ཕྱོགས༌བསྡེབས། ཀུན༌ལེགས༌རྣམ༌རྒྱལ། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 895.46 NAM Available
ཡིག་བསྐུར་རྣམ་བཞག་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ། / Jamtsho, Namgyal. Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction ༨༩༥.༤༦ JAM Available
ཡིག་བསྐུར་རྣམ་བཞག་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ། / Jamtsho, Namgyal. Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction ༨༩༥.༤༦ JAM Available
ཡིག་བསྐུར་རྣམ་བཞག་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ། / Jamtsho, Namgyal. Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction ༨༩༥.༤༦ JAM Available
ཡིག་བསྐུར་རྣམ་བཞག་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ། / Jamtsho, Namgyal. Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction ༨༩༥.༤༦ JAM Available
ཡིག་བསྐུར་རྣམ་བཞག་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ། / Jamtsho, Namgyal. Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction ༨༩༥.༤༦ JAM Available
ཡིག་བསྐུར་རྣམ་བཞག་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ། / Jamtsho, Namgyal. Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction ༨༩༥.༤༦ JAM Available
ཡིག་བསྐུར་རྣམ་བཞག་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ། / Jamtsho, Namgyal. Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction ༨༩༥.༤༦ JAM Available
ཡིག་བསྐུར་རྣམ་བཞག་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ། / Jamtsho, Namgyal. Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction ༨༩༥.༤༦ JAM Checked out 27/04/2023
ཡིག་བསྐུར་རྣམ་བཞག་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ། / Jamtsho, Namgyal. Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction ༨༩༥.༤༦ JAM Available
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། མ་ཎི་ཚེ་རིང་། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 651.74 TSH Available
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། མ་ཎི་ཚེ་རིང་། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 651.74 TSH Available
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། མ་ཎི་ཚེ་རིང་། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 651.74 TSH Available
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། མ་ཎི་ཚེ་རིང་། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 651.74 TSH Available
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། མ་ཎི་ཚེ་རིང་། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 651.74 TSH Available
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། མ་ཎི་ཚེ་རིང་། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 651.74 TSH Available
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། མ་ཎི་ཚེ་རིང་། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 651.74 TSH Available
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། མ་ཎི་ཚེ་རིང་། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 651.74 TSH Available
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། མ་ཎི་ཚེ་རིང་། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 651.74 TSH Available
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། མ་ཎི་ཚེ་རིང་། Books Khyentse Library
General Stacks
Non-fiction 651.74 TSH Available

College of Language and Culture Studies. Taktse, Trongsa

Powered by Koha