Courses

Courses
Name Dept. Course # Section Term Instructors Notes
AMC Anmyr's Collection Anmyr's Collection AMC
Academic skills ACS101 BDCS ACS101 First Year
བྱང་སེམས་སྐྱེས་པའི་ཐབས། byang sems skyes pa'i thabs BDCS CHJ 101 First Year ཉེ་མཁོའི་ལྷག་དེབ།
བྱང༌སེམས༌གོང༌དུ༌སྤེལ༌བའི༌ཐབས། byang sems gong du spel ba'i thabs CHJ 203 BDCS CHJ 203 Second Year ཉེ་མཁོའི་ལྷག་དེབ།
བྱང༌སེམས༌མི༌ཉམས༌པའི༌ཐབས། byang sems mi nyams pa'i thabs CHJ202 BDCS CHJ202 Second Year ཉེ་མཁོའི་ལྷག་དེབ།
སུམ༌ཅུ༌པ། sum chu pa BDCS CKY 101 First Year ཉེ་མཁོའི་ལྷག་དེབ་དང་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དཔེ་དེབ།
རྟགས་འཇུག། rtags 'jug BDCS CKY 102 First Year ཉེ་མཁོའི་ལྷག་དེབ་དང་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དཔེ་དེབ།
ཕྲད༌རྣམ༌དབྱེ༌ཞིབ༌སྦྱོང༌། phrad rnam dbye zhib sbyong CKY 203 BDCS CKY 203 Second Year ཉེ་མཁོའི་ལྷག་དེབ།
རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག། rdzong kha'i skad DKY 102 BDCS DKY 102 First Year ཉེ་མཁོའི་ལྷག་དེབ།
རྫོང༌ཁ༌བརྡ༌སྤྲོད༌རྣམ༌གཞག 'brug gi srol rgyun DKY 203 BDCS DKY 203 Second Year ཉེ་མཁོའི་ལྷག་དེབ།
ཡིག༌བསྐུར༌རྣམ༌གཞག། yig bskur rnam gzhagDTS 201 BDCS DTS 201 Second Year ཉེ་མཁོའི་ལྷག་དེབ།
དག༌ཡིག། dag yig DYG 101 BDCS DYG 101 First Year ཉེ་མཁོའི་ལྷག་དེབ།
IT SKILLS ICT 101 BDCS ICT101 First Year Essential and additional reading materials.
འབྲུག༌གི༌སྲོལ༌རྒྱུན། 'brug gi srol rgyun BDCS LAM101 First Year ཉེ་མཁོའི་ལྷག་དེབ།
གླུ༌གཞས༌དང༌སྙན༌ཆ༌དང༌པ། glu gzhas dang snyan cha dang paLUZ 201 BDCS LUZ 201 Second Year
Tenzin, Sherub
ཉེ་མཁོའི་ལྷག་དེབ།
གླུ་གཞས་དང་སྙན་ཆ་གཉིས་པ། glu gzhas dang snyan cha gnyis pa LUZ 202 BDCS LUZ 202 Second Year ཉེ་མཁོའི་ལྷག་དེབ།
ནང་པའི་སྤྱིར་བཏང་སྒོམ་ཐབས། nang pa'i spyir btang sgom thabs NTG 203 BDCS NTG 203 Second Year ཉེ་མཁོའི་ལྷག་དེབ།
རང༌དཔེ༌གཟུགས༌གསུམ། rang dpe gzugs gsum NYN 201 BDCS NYN 201 First Year ཉེ་མཁོའི་ལྷག་དེབ།
གསལ༌སོགས༌བཅུ།་gsal sogs bcu NYN 202 BDCS NYN 202 Second Year ཉེ་མཁོའི་ལྷག་དེབ།
ཕྲ༌སོགས༌ཉེརགཉིས། phra sogs nyera ganyis NYN 203 BDCS NYN 203 Second Year ཉེ་མཁོའི་ལྷག་དེབ།
དག༌ཡིག། dag yig DYG 101 BLL DYG 101 First Year ཉེ་མཁོའི་ལྷག་དེབ།
Academic skills ACS101 BLL ACS101 First Year Essential Reading Materials
རྟགས་འཇུག། rtags 'jug BLL CKY 103 First Year
སུམ༌ཅུ༌པ། sum chu pa BLL CYG 101 First Year
སྒྲིག༌ལམ། sgrig lam BLL DLM 101 First Year
རྗོང༌ཁ༌བརྡ༌སྦྱོར། (rjong kha brda sbyor) BLL DYG 101 First Year
IT SKILLS BLL ICT 101 First Year
Grammar, Vocabulary and Phonology in Context BLL LAN 101 First Year
Introduction to Linguistics BLL LIN 101 First Year
Choney, Dechen
KINLEY DEMA
ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད། nang chos ngo sprod BLL NTG 101 First Year
TRANSLATION TRP 201 BLL TRP 201 Second Year Essential and Additional reading materials
TSE 210 རྩིས་དང་པ། rtsis dang pa BLL TSE 201 Second Year ཉེར་མཁོའི་དཔེ་དེབ།

College of Language and Culture Studies. Taktse, Trongsa

Powered by Koha